Extraordinary Shareholder Meeting Completed

The Ectraordiary Shareholder Meeting has been held in the morning of Saturday December 10, 2011 in Sea Minh Hai Head office in Lang Tram Factory.

You can find the Meeting's Resolution in the Shareholder Relation Section's Announces and Notices.

Below are some pictures of the meeting.

Shareholders in the meeting Chủ toạ đoàn Cổ đông phát biểu Cổ đông tại ĐH
       
Ban Thư ký Tổ kiểm phiếu làm việc Công bố kêt quả kiểm phiếu Thông qua Nghị quyết ĐH
       
English