ĐHĐCĐ 2013: Tài liệu phục vụ Đại Hội

Bổ sung thêm các tài liệu đã được gửi và đưa trên trang web này là thư mời cùng một số tài liệu khác (Báo cáo hoạt động 2012, Báo cáo HĐQT, Báo cáo Tài chính 2012, ..), chúng tôi xin được bổ sung thêm một số tài liệu khác phục vụ lần Đại hội  2013. Các tài liệu này là, 

1. Thông báo Đề cử ứng viên HĐQT và Ban Kiểm Soát Công ty CPTS Minh Hải

2. Mẫu Danh sách các ứng cử viên

3. Mẫu Sơ yếu lí lịch 

4. Mẫu Công khai lợi ích

Như vậy tất cả các tài liệu phục vụ Hội nghị đã được công bố đầy đủ để quý vị cổ đông Công ty có thể tham khảo và tải về dùng.

Tiếng Việt