Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013

Theo đúng kế hoạch đã thông báo, sáng hôm nay 12/4/2013 Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã được tổ chức thành công tại Hội Trường Tỉnh Ủy Tỉnh Bạc Liêu.

Ngoài 32 cổ đông với số cổ phần sở hữu và/hoặc cổ phần ủy thác đại diện chiếm 81,62% tổng số cổ phần của công ty, tham dự Đại hội còn có các khách mời từ Tỉnh Bạc Liêu, các ngân hàng và Công ty Maybank Kim Eng là công ty đang tư vấn kế hoạch tăng vốn cho Công ty từ 81 tỷ lên 121 tỷ về tham gia Hội nghị.

Tại Đại hội các cổ đông và đại biểu đã nghe trình bày các báo cáo tóm tắt công tác sản xuất kinh doanh 2012, và kế hoạch cho năm 2013, cũng như những báo cáo quan trọng khác  (báo cáo tài chính, tờ trình phân phối lợi nhận và cổ tức, báo cáo của Ban Kiểm Soát, báo cáo tăng vốn điều lệ từ 56 tỷ lên 81 tỉ vừa hoàn tất năm 2012 và tờ trình về tăng vốn điều lệ công ty từ 81 tỷ lên 121 tỷ.

Ngoài các nội dung trên Đại hội còn bầu ra nhiệm kỳ mới (2013-2018) cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát. 

HĐQT được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, gồm 5 thành viên, và Ban Kiểm Soát được sắp xếp và bầu lại gồm 3 thành viên đáp ứng các yêu cầu đúng theo quy định Nhà nước.

HĐQT mới gồm các ông:

Ô. Trần Thiện Hải, Chủ tịch
Ô. Mạc Minh Kỳ, Phó Chủ Tịch 
Ô. Nguyễn Thanh Nhàn, thành viên 
Ô. Dương Minh Trị, thành viên, và ông
Ô. Nguyễn Ngọc Tài, thành viên
 

Ban Kiểm Soát mới gồm các ông:

Ô. Phạm Chí Thành, Trưởng Ban
Ô. Quách Dũng Hoà, thành viên 
Ô. Lê Công Chánh, thành viên
 

Đại Hội đã kết thúc lúc khoảng 11:30 phút cùng ngày.

Chủ tọa đoànCổ đông phát biểuCổ  đông phát biểuCổ đông phát biểu
 Chủ tọa đoàn Phát biểu góp ýCổ đông phát biểu Cổ đông phát biểu

 

 

Tiếng Việt