Tạm ứng cổ tức 2013

Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải hôm nay đã ra thông báo đến các cổ đông công ty về việc tạm chi cổ tức 2013.

Theo đó, các cổ đông sẽ đượcn nhận cổ tức 10% trên mệnh giá số cổ phần cổ đông đang sở hữu tính đến ngày 18/3/2014. 

Các cổ đông có thể nhận tiền mặt tại công ty (Km 2231, Láng Trâm, Bạc Liêu, Cà Mau), hoặc yêu cầu chuyển khoản qua ngân hàng hoặc gửi qua dịch vụ bưu điện (trường hợp này điền vào phiếu đề nghị tương ứng kèm theo và gửi về Phòng Kế Toán Công ty bằng Fax số 781-3846706 hay bưu điện). 

Thông báo chi cổ tức, và các mẫu đề nghị có thể xem tại đây.

Tiếng Việt