Đại hội Cổ Đông 2014

Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải sẽ được tổ chức sáng ngày 5 tháng 4 năm 2014 (7:45-12 giờ) tại Hội Trường Khu Du Lịch Hồ Nam, số 2 đường Trần Quang Diệu, Phường 1, TP. Bạc Liêu (Khu Địa Ốc).

Ngày 17 tháng 3 năm 2014 Công ty đã phát thư mời đến toàn thể Cổ đông của Công ty về tham dự Đại hội thường niên. Toàn bộ các thư mời, giấy ủy quyền tham dự Đại hội và chương trình Đại hội các cổ đông có thể tham khảo tại liên kết này.

Ngoài ra chúng tôi cũng xin cập nhật bản báo cáo TC (kiểm toán) cho năm 2013 để các cổ đông tham khảo.

Cũng như các đại hội thường niên các năm trước đây, các cổ đông sẽ được nghe các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, các báo cáo tài chính (kiểm toán), báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tình hình chi thù lao HĐQT, các tờ trình về phân chia cổ tức...

Chúng ta được biết tình hình chung của nền kinh tế đất nước cho năm 2013 là vô cùng khó khăn, và công ty cũng không nằm ngoài bối cảnh chung đó. Mặc dù vậy công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, hoạt động có lãi trong năm qua.

Ban Tổ chức Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải mong quí Đại biểu về tham dự Đại hội đầy đủ để nghe các báo cáo và đóng góp ý kiến để Đại hội có kết quả tốt đẹp.

Tiếng Việt