Tài liệu phục vụ ĐHCĐ 2014

Tiếp theo thông báo về tổ chức ĐHCĐ 2014 đã gửi cho các Cổ đông của Công ty, chúng tôi xin đưa tiếp các tài liệu của Đại hội.

Các tài liệu mà cổ đông có thể tham khảo này gồm các tài liệu sau:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị công ty

2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng năm 2014

3. Báo cáo tài chính 2013

4. Dự kiến Phân phối lợi nhuận và cổ tức 2013

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát

6. Thù lao HĐQT năm 2013 và dự kiến năm 2014 (sửa, 28/3/2014)

7. Tờ trình giao dịch cổ phiếu trên UPCOM

Đây cũng là các tài liệu trong báo cáo chính thức được trình bày và thảo luận tại ĐHCĐ 2014.

Tiếng Việt