Nghị Quyết ĐHCĐ 2014

Như kế hoạch đã định, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã được tổ chức đúng theo kế hoạch tại Hội trường Khu du lịch Hồ Nam (Bạc Liêu) sáng ngày 5/4/2014 và kết thúc trong buổi sáng. 

Các cổ đông, đại  biểu và khách mời đã tham dự buổi lễ, nghe các bản báo cáo, thảo luận và đi đến thống nhất cao với các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc Công ty, Ban Kiểm soát.

Chúng tôi xin đưa bản Nghị Quyết Đại Hội 2014 tại đây để các cổ đông dễ tham khảo.

 

Vài hình ảnh ĐHCĐ 2014 (5/4/2014)

Tiếng Việt