Cập nhật máy chủ site ngưng hoạt động 3 giờ

Vào ngày 17/4/2014 máy chủ của site đã được cập nhật bởi công ty hosting do vậy site đã không phục vụ từ khoảng 1 giờ đến 4 giờ chiều.

Site đã được đặt lại trực tuyến từ khoảng 4 giờ chiều.

Công ty dịch vụ hosting hoặc admin của website thường phải cập nhật phần mềm của hệ điều hành, của trình CMS hay thậm chí của chỉ một module khi cần phải nâng cấp lên phiên bản mới  hay áp dụng một bản vá lỗi để khắc phục một lỗi bảo mật nghiêm trọng nào đó vừa phát hiện. 

Tiếng Việt