Thông báo về việc Đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội

Nhằm thực hiện Nghị quyết của Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Minh hải, công ty đã thực hiện các bước chuẩn bị và đang làm thủ tục niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội, nay Công ty xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc đăng ký này.

Thông báo này đã được Công ty gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty qua đường bưu điện. Để thuận lợi, chúng tôi cũng xin tải tài liệu này lên website công ty để các cổ đông có thể xem hoặc tải về dùng tại liên kết này.

 

Tiếng Việt