Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2014

Đầu tháng 7/2014 Công ty đã phát thư thông báo đến tất cả cổ đông về việc tạm ứng cổ tức lần 1/2014.

Để tiện việc tham khảo hoặc tải các mẫu yêu cầu chuyển tiềng chúng tôi xin tải lại thư thông báo và các mẫu liên quan tại đây.

Tiếng Việt