Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2015

Để tiện cho cổ đông công ty tham khảo các tài liệu sẽ dùng tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015 như chúng tôi đã thông báo, Ban Tổ Chức ĐH xin đăng tải tại các liên kết dưới đây.

1. Nội dung Đại hội

2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát

3. Báo cáo tài chính 2014

4. Báo cáo TC 2014 (tóm tắt)

5. Dự kiến Phân phối LN- Cổ tức

6. Thù lao HĐQT

7. Tờ trình mua cổ phiếu quỹ

8. Tờ trình niêm yết HNX

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đưa các tài liệu liên quan để quý cổ đông tham khảo.

Tiếng Việt