Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ 2015

Như chúng tôi đã loan tin, Đại Hội CĐ thường niên 2015 đã được tổ chức vào thứ Sáu tuần trước (ngày 3/4/2015).

Nhằm thuận tiện cho cổ đông tham khảo, chúng tôi xin tải lên biên bản và Nghị quyết của Đại hội 2015 tại liên kết liên quan tại đây.

Tiếng Việt