Thông báo ứng cổ tức đợt 1/2015

Hôm nay Sea Minh Hải đã ra thông báo cho cổ đông công ty về việc ứng cổ tức đợt 1/2015.

Theo thông báo thì cổ đông sẽ được lãnh cổ tức tương ứng 7% mệnh giá cổ phiếu (tức 700 đ/cp) từ ngày 14/10/2015 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, hay qua dịch vụ chuyển phát của bưu điện (cổ đông được yêu cầu điền vào mẫu tương ứng kèm theo thông báo và gửi lại cho công ty). 

Nội dung đầy đủ của thông báo xin xem tại liên kết này.

Tiếng Việt