TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

Tiếp theo thư mời ĐHCĐ năm 2016, chúng tôi xin đăng tiếp các tài liệu phục vụ Đại hội Cổ Đông để quí cổ đông Công ty có thể tải vể hoặc tham khảo trực tuyến. Các tài liệu gồm:

1. Báo cáo tài chính
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát
3. Tờ trình về Phân phối lợi nhuận- Chi cổ tức 2015
4. Thù lao Hội Đồng Quản Trị
5. Dự thảo Điều lệ công ty 2016
6. Tờ trình về Thay đổi điều lệ công ty
7. Tờ trình về niêm yết
8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
9. Báo cáo tài chính đầy đủ (kiểm toán) (cập nhật 1/4/2016)
10. Báo cáo Kết quả SXKD 2015 (cập nhật 2/4/2016)
11. Báo cáo của HĐQT 2015 (cập nhật 2/4/2016)

Tiếng Việt