Công bố thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Sau khi thực hiện đợt mua lại cổ phiếu dùng làm cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đã có sự thay đổi.

Chúng tôi xin thông báo số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện nay của công ty có thể tham khảo tại liên kết này.

 

Tiếng Việt