Cổ tức 6 tháng đầu năm

Ngày 30/07 Sea Minh Hải đã thông báo chia cổ tức cho sáu tháng đầu năm đến các cổ đông của công ty.

Mức chia cổ tức cho cổ đông sáu tháng lần này là 7.5% vốn điều lệ và sẽ được chi từ ngày 20/8. Cổ đông có thể nhận tiền mặt, yêu cầu chuyển khoản hoặc chuyển bằng bưu điện.

Trường hợp muốn nhận tiền mặt, cổ đông liên hệ tại địa chỉ: Xí nghiệp 69, Quốc lộ IA, Phường 8, TX. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Họ cũng có thể điền vào một trong hai mẫu đề nghị tùy theo họ muốn chuyển khoản hay muốn nhận bằng bưu điện (phải điền, ký tên vào mẫu đề nghị và Fax về số Fax công ty (7803-831593)).

Tiếng Việt