Đại Hội Cổ Đông 2010

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2010

I. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2010 (17/04/201) TẠI KS BẠC LIÊU

1. THƠ MỜI CỔ ĐÔNG VỀ DỰ ĐẠI HỘI
2. GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCD

CÁC TÀI LIỆU KHÁC:

1. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
2. Báo cáo lộ trình tăng vốn
3. Báo cáo kiểm toán (tóm tắt)
4. Báo cáo của HĐQT
5. Báo cáo thù lao HĐQT
6. Báo cáo phân phối lợi nhuận
1. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
2. Báo cáo lộ trình tăng vốn
3. Báo cáo kiểm toán (tóm tắt)
4. Báo cáo của HĐQT
5. Báo cáo thù lao HĐQT
6. Báo cáo phân phối lợi nhuận

II. THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Nhà hàng Khách sạn Bạc Liêu
Số 4, Hoàng Văn Thụ, TX Bạc Liêu
ĐT: +84781 3823964 - Fax: +84781 3824273

 

Hướng dẫn bằng Bản đồ Google:

 

 

 

Tiếng Việt