Hai Nghị quyết của cổ đông

Mới đây cổ đông Công ty CTCS Minh Hải đã thông qua hai nghị quyết quan trọng qua quá trình biểu quyết bằng thư..

Ngày 24 tháng 2 năm 2010, Công ty CPtS Minh Hải đã gửi thư đến toàn thể cổ đông để biếu quyết bằng thư/fax hai vấn đề:

1. xin biểu quyết của cổ đông về phát hành thêm cổ phiếu để nâng tổng vốn điều lệ công ty lên 81 tỷ đồng (xem Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

2. xin biểu quyết về niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (xem Tờ trình về niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM".

Sau khi thu thập đủ các ý kiến phản hồi bằng thư/fax, dựa trên kết quả kiểm phiếu ngày 17/03/2010, cổ đông công ty đã thông qua hai nghị quyết quan trọng nêu trên.

Nay Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải trân trọng thông báo và chuyển đến quý cổ đông hai nghị quyết này:

1. Nghị quyết của Cổ đông thông qua phương án phát hành 2.500.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 81 tỷ đồng.
2. Nghị quyết của cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tiếng Việt